Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre

1. Organizator nagradne igre je HOPsi (LEGIT D.O.O)

2. Nagradna igra poteka na spletni strani “hop.si”, datumi začetka in konca je objavljen na strani nagradne igre!

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– izpolnejo obrazec na spletni strani HOPsi in vnesejo zahtevane podatke,

– so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,

– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ter njihovi ožji družinski člani.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke na spletni strani nagradne igre in slediti navodilom.

Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

Organizatior v nobeni obliki ne podpirajo pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost.

Organizatior si na zahtevo državnih organov pridržujeta pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom, v primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi, ta oseba ni upravičena do nagrad.

6. Organizatior ne prevzemajo odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

7. Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z računalniškim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči. Število zbranih srečk pomeni število točk v bobnu za žreb. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

8. Kaj vse vsebuje nagradni sklad je napisano na naslovu nagradne igre

9. Podeljevalec nagrade bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v aplikaciji. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov podeljevalca pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in sporočiti svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, fotokopijo davčne številke pa le v primerih, navedenih v točki 11 teh pravil. Podeljevalec na podlagi osebnega dokumenta preveri ujemanje osebnih podatkov s tistimi, ki jih je vnesel v aplikacijo. Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Prejemniki glavnih nagrad bodo le-te prevzeli osebno na sedežu podeljevala ali kraju po dogovoru.

Če izžrebanec nagrade ne prevzame v 30 dneh od strinjanja o prevzemu, lahko organizator nagrado podeli nekomu drugemu ali pa nagrade ne podeli.

10. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

11. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € mora prejemnik nagrade sam odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6).

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

12. Organizatior ne krijejo stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

13. Organizatior si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekinejo ali končajo nagradno igro. Organizatior si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognili zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

14. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov [email protected]

15. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Novem mestu.

16. Varovanje podatkov

Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Soorganizatorji hranijo podatke sodelujočega in jih obdelujejo ter uporabljajo za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke te nagradne igre skrbno varovali in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook straneh Organizatiorja in v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter drugih kanalih.

Organizator bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelavo analiz in primerjav ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosi organizator.

17. Morebitne napake izvedbi nagradne igre bo Organizatior reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tehpravil lahko Organizatior razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

18. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v aplikaciji.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

19. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov [email protected]

20. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije se rešuje na elektronskem naslovu [email protected] V primeru utemeljenih pritožb se Organizatior zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

21. Ostalo

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Ljubljana, 1.4.2019