Temeljni pravni akt in shema HOPsi

I. Temeljni pravni akt izdajatelja spletnega portala HOP.si (novice in recenzije iz sveta videoiger, filmov, igrač, serij in tehnologije).

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Člen
S tem odlokom se ustanavlja elektronski medij, spletni portal HOPsi, njegovo urejanje, izdajanje, financiranje.

2. Člen
Ime medije je HOPsi – novice in recenzije iz sveta videoiger, filmov, igrač, serij in tehnologije, v nadaljevanju HOPsi.

3. Člen
Izdajatelj HOPsi-a je: LEGIT d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče, SI52069869, odgovorna oseba Tadej Martinčič.

4. Člen
Portal novice objavlja po nedoločenem časovnem intervalu, odvisnem od dogodkov in novic iz sveta videoiger, filmov, igrač, serij in tehnologije.

5. Člen
HOPsi deluje v slovenskem jeziku na domeni www.hop.si, ki je last izdajatelja.

2. GLAVNI NAMEN IN CILJI PORTALA

6. Člen
Portal je namenjen dnevnemu obveščanju ter izobraževanju iz sveta videoiger, filmov, igrač, serij in tehnologije v slovenskem jeziku. Portal opravlja tudi recenzije videoiger, filmov, tenholoških in računalniških izdelkov in lahko tudi poda mnenje o izdelkih. Cilj portala je ažurno objavljanje objektivnih in celovitih informacij.

7. Člen
Portal objavlja programske vsebine in informacije o:
– Prihajajočih in aktualnih videoigrah,
– Aktualnih tehnološki programski opremi,
– Aktualni hardver tehnološki opremi (oprema za računalnike ali računalniki sami) ,
– Izobražuje o programski in harvare opremi,
– Opravlja recenzije o programski ali hardvare opremi,
– Informira o aktualnih dogodki iz sveta videoiger in tehnološko povezanih dogodkih,
– Opozarja na napake oziroma nekvalitetne programske ali harverske produkte,
– Opozarja o spletnih prevarah ali spletnih napadih povezano s prevaro,
– Pripomore k razvoju gamerske in ešportne skupnosti v Sloveniji,

Programske vsebine temeljijo na zaščiti slovenskega jezika, svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s zasnovami in kodeksi na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela. Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z Zakonom o medijih.

8. Člen
Portal ureja glavni urednik Boris Tramte, s pomočjo sodelavcev. Urednika imenuje izdajatelj LEGIT d.o.o., ki ga zastopa Tadej Martinčič do razrešitve po odločitvi izdajatelja. Glavni urednik svoje delo opravlja proti plačilu v okviru podjetja LEGIT d.o.o., nekateri pisci pa lahko delo opravljajo prostovoljno ali preko avtorske pogodbe.

9. Člen
Portal ima odgovornega urednika, ki ga imenuje izdajatelj. Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter za vsako objavljeno informacijo v skladu z Zakonom o medijih.

10. Člen
Viri financiranja portala so:
– Lastni (LEGIT d.o.o.)
– Prihodek od oglasov in drugih sporočil
– Dogodki katere organizira porta

3. OGLAŠEVANJE

Oglaševalske vsebine so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravno promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se lahko tudi neplačani oglasi, po dogovoru z izdajateljem in odgovornim urednikom. Oglaševalske vsebine, ki po mnenju urednika niso primerne za portal se lahko zavrnejo.

4. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

11. Člen
Na portalu so poleg imena, dostopni tudi naslednji podatki:
– Odgovorni urednik in njegov kontakt
– Izdajatelj

Kraj in datum: Ljubljana, 1.1.2021
Izdajatelj in zastopnik: LEGIT d.o.o., Tadej Martinčič

II. Programska zasnova portala HOPsi

V prepričanju, da je svoboda mišljenja, izražanja, sporočanja in sprejemanja obvestil ter mnenj brez vmešavanja katerih koli organov oblasti oziroma drugih institucij ena temeljnih vrednot demokratične družbe, ima spletni portal HOPsi – novice in recenzije iz sveta videoiger, filmov, igrač, serij in tehnologije – sledečo programsko zasnovo:

  1. HOPsi je samostojen, neodvisen in nestrankarski spletni portal, ki deluje na področju igričarstva, e-športnih društev, kulture in vsega, kar je povezano z zabavno industrijo – tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Objave na HOPsi portalu so v skladu z odgovornim in spoštljivim ravnanjem z javno besedo in vsemi drugimi oblikami medijske komunikacije (fotografija, slika …). Člani uredništva in sodelavci imajo neodtujljivo pravico do izražanja življenjskih in svetovno nazorskih prepričanj, vendar pa morajo vselej upoštevati pravico drugega, da ima drugačno prepričanje.
  2. HOPsi je starostno, spolno, svetovnonazorsko, versko, statusno, državljansko, jezikovno ali kako drugačne pluralen medij. Člani uredništva in sodelavci imajo pravico do svobodnega ustvarjanja, komuniciranja, opredeljevanja in izražanja. Ta svoboda je lahko omejena samo z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, vendar pa morajo člani uredništva in sodelavci ne glede na svoje lastne interese ali interese aktualne oblasti oziroma parcialne politične, kapitalske in druge interese svobodo govora vedno postaviti v službo javnosti. V tem smislu HOPsi svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede.
  3. Sodelavci portala HOPsi si prizadevajo za dosledno spoštovanje človekovih pravic ter zato nasprotujejo vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotujejo izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti. V okviru tega si uredništvo pridružuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.
  4. Portal HOPsi si prizadeva za spoštovanje in razvoj demokratičnih inštitucij na vseh ravneh, zavzema se za dosledno osebno odgovornost vseh nosilcev javnih funkcij in kritično presoja njihovo ravnanje.
  5. Novinarski in oglasni deli portala HOPsi je ločen. Člani uredništva in sodelavci v svojih prispevkih ne smejo prikrito oglaševati, prav tako za svoje delo ne smejo sprejemati ne finančnih ne drugih materialnih daril večjih vrednosti. Odgovorni urednik medija lahko prepove objavo oglasa, če oceni, da je v nasprotju s programsko zasnovo medija in/ali z zakonom.
  6. Uredništvo portala HOPsi dosledno spoštuje avtorske in njim sorodne pravice ter objavlja samo izvirne prispevke oziroma prispevke, katerih avtorske pravice so nesporno pridobljene.
  7. Odgovorni urednik portala HOPsi je avtonomna funkacija, ki na uredniškem, kadrovskem, materialnem in razvojnem področju deluje po svoji vesti, vendar pa v dogovoru z izdajateljem upošteva skupne interese in določila.


Kraj datum: Ljubljana, 1,1,2021
Boris Tramte, odgovorni urednik portala HOPsi

LEGIT d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana Črnuče


Priponke:
Podpisani akt,
Programska shema.